crystal formation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crystal formation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crystal formation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crystal formation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • crystal formation

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    hình thành tinh thể

    sự hình thành tinh thể