container trailer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

container trailer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm container trailer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của container trailer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • container trailer

    * kinh tế

    rờ-moóc công-ten-nơ