container glass nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

container glass nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm container glass giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của container glass.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • container glass

    * kỹ thuật

    kính bể chứa