container capsule nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

container capsule nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm container capsule giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của container capsule.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • container capsule

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    khoang chứa