container lighter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

container lighter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm container lighter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của container lighter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • container lighter

    * kỹ thuật

    xà lan chở côngtennơ