containerize nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

containerize nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm containerize giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của containerize.

Từ điển Anh Việt

 • containerize

  * động từ

  cho hàng vào côngtenơ

  thiết kế (tàu, cảng) để vận chuyển (hoặc khai thác) côngtenơ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • containerize

  * kinh tế

  chuyên chở bằng công-ten-nơ

  công-ten-nơ hóa

  côngtenơ

  * kỹ thuật

  giao thông & vận tải:

  côngtenơ hóa

  vận tải toàn côngtenơ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • containerize

  package in a container

  The cargo was containerized for safe and efficient shipping

  Synonyms: containerise