container sealing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

container sealing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm container sealing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của container sealing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • container sealing

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    hàn kín của hộp