containerization nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

containerization nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm containerization giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của containerization.

Từ điển Anh Việt

 • containerization

  * danh từ

  sự cho hàng vào côngtenơ

  sự thiết kế tàu (hoặc cảng) để vận chuyển (hoặc khai thác) côngtenơ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • containerization

  * kinh tế

  chuyên chở bằng container

  công-ten-nơ hóa

  sự chuyên chở bằng công -ten-nơ

  * kỹ thuật

  sự côngtenơ hóa

  sự đóng côngtenơ

  sự đóng thùng