containerful nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

containerful nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm containerful giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của containerful.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • containerful

    the quantity that a container will hold

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).