container service nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

container service nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm container service giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của container service.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • container service

    * kinh tế

    vận tải công-ten-nơ