container board box nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

container board box nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm container board box giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của container board box.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • container board box

    * kỹ thuật

    hộp các tông đựng

    hộp đựng bằng các tông