can shaker nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

can shaker nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm can shaker giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của can shaker.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • can shaker

    * kinh tế

    máy lắc hộp đồ hộp