can crate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

can crate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm can crate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của can crate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • can crate

    * kinh tế

    sọt đựng hộp