can body nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

can body nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm can body giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của can body.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • can body

  * kỹ thuật

  phao thùng

  vỏ hộp sắt tây

  giao thông & vận tải:

  phao trụ (mốc trên biển)