camp out nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

camp out nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm camp out giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của camp out.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • camp out

  Similar:

  camp: live in or as if in a tent

  Can we go camping again this summer?

  The circus tented near the town

  The houseguests had to camp in the living room

  Synonyms: encamp, bivouac, tent

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).