campeche nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

campeche nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm campeche giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của campeche.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • campeche

    a Mexican city on the Bay of Campeche

    a Mexican state on the eastern part of the Gulf of Campeche

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).