camp-fire nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

camp-fire nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm camp-fire giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của camp-fire.

Từ điển Anh Việt

  • camp-fire

    /'kæmp,faiə/

    * danh từ

    lửa trại