break outbox nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

break outbox nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm break outbox giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của break outbox.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • break outbox

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    hộp tách