beach protection nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beach protection nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beach protection giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beach protection.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • beach protection

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    sự bảo vệ bãi biển