beach cusp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beach cusp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beach cusp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beach cusp.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • beach cusp

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    bãi lưỡi liềm