beach placer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beach placer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beach placer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beach placer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • beach placer

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    sa khoáng ven bờ