beach erosion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beach erosion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beach erosion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beach erosion.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • beach erosion

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    sự xói bờ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • beach erosion

    the erosion of beaches