beach drift nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beach drift nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beach drift giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beach drift.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • beach drift

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    trôi bờ