beach plum bush nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beach plum bush nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beach plum bush giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beach plum bush.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • beach plum bush

    Similar:

    beach plum: seacoast shrub of northeastern North America having showy white blossoms and edible purple fruit

    Synonyms: Prunus maritima

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).