beach deposit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beach deposit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beach deposit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beach deposit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • beach deposit

    * kỹ thuật

    lớp trầm tích bãi biển