beach ball nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beach ball nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beach ball giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beach ball.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • beach ball

    large and light ball; for play at the seaside

    Synonyms: beachball

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).