ast (abstract syntax tree) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ast (abstract syntax tree) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ast (abstract syntax tree) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ast (abstract syntax tree).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ast (abstract syntax tree)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    cây cú pháp trừu tượng