astir nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

astir nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm astir giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của astir.

Từ điển Anh Việt

 • astir

  /ə'stə:/

  * tính từ & phó từ

  hoạt động

  trở dậy

  to be early astir: trở dậy sớm

  xôn xao, xao động

  the whole town was astir with the news: cả thành phố xôn xao về cái tin đó

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • astir

  out of bed

  are they astir yet?

  up by seven each morning

  Synonyms: up

  Similar:

  about: on the move

  up and about

  the whole town was astir over the incident