asteria nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asteria nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asteria giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asteria.

Từ điển Anh Việt

  • asteria

    * danh từ

    viên ngọc đẽo hình sao