asterope nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asterope nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asterope giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asterope.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • asterope

    Similar:

    sterope: (Greek mythology) one of the 7 Pleiades

    sterope: one of the stars in the star cluster Pleiades

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).