astatize nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

astatize nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm astatize giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của astatize.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • astatize

    * kỹ thuật

    làm không ổn định