astral nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

astral nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm astral giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của astral.

Từ điển Anh Việt

 • astral

  /'æstrəl/

  * tính từ

  (thuộc) sao; gồm những vì sao

  astral spirits: những linh hồn ở trên những vì sao, linh tinh

  astral body: thiên thể

  astral lamp: đèn treo không sấp bóng xuống bàn (để mổ...)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • astral

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  thuộc (sao)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • astral

  Similar:

  stellar: being or relating to or resembling or emanating from stars

  an astral body

  stellar light