astarte nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

astarte nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm astarte giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của astarte.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • astarte

    an ancient Phoenician goddess of love and fertility; the Phoenician counterpart to Ishtar

    Synonyms: Ashtoreth

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).