asthmatic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asthmatic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asthmatic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asthmatic.

Từ điển Anh Việt

 • asthmatic

  /æs'mætik/

  * tính từ

  (thuộc) bệnh hen

  mắc bệnh hen

  để chữa bệnh hen

  * danh từ

  người mắc bệnh hen

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • asthmatic

  * kỹ thuật

  y học:

  dust asthma hen do bụi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • asthmatic

  a person suffering from asthma

  she is a chronic asthmatic

  the painful gasps of a dying asthmatic

  relating to breathing with a whistling sound

  Synonyms: wheezing, wheezy