animal trainer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

animal trainer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm animal trainer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của animal trainer.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • animal trainer

    one who trains or exhibits animals

    Synonyms: handler

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).