animal starch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

animal starch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm animal starch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của animal starch.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • animal starch

    Similar:

    glycogen: one form in which body fuel is stored; stored primarily in the liver and broken down into glucose when needed by the body

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).