animal glue nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

animal glue nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm animal glue giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của animal glue.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • animal glue

    a protein gelatin obtained by boiling e.g. skins and hoofs of cattle and horses

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).