animalcular nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

animalcular nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm animalcular giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của animalcular.

Từ điển Anh Việt

  • animalcular

    /,æni'mælkjulə/

    * tính từ

    (thuộc) vi động vật