animal toxin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

animal toxin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm animal toxin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của animal toxin.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • animal toxin

    a toxin resembling bacterial toxins in its antigenic properties that is found in the fluids of certain animals

    Synonyms: zootoxin

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).