animal oil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

animal oil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm animal oil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của animal oil.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • animal oil

    any oil obtained from animal substances

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).