animalness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

animalness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm animalness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của animalness.

Từ điển Anh Việt

  • animalness

    * danh từ

    tính động vật, tính thú vật