animal virus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

animal virus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm animal virus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của animal virus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • animal virus

    an animal pathogen that is a virus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).