animal glue and gelatin (e) industry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

animal glue and gelatin (e) industry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm animal glue and gelatin (e) industry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của animal glue and gelatin (e) industry.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • animal glue and gelatin (e) industry

    * kinh tế

    nghề chăn nuôi