animal material nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

animal material nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm animal material giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của animal material.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • animal material

    material derived from animals

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).