animal product nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

animal product nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm animal product giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của animal product.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • animal product

    a product made from animal material

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).