animalcule nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

animalcule nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm animalcule giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của animalcule.

Từ điển Anh Việt

 • animalcule

  /,æni'mælkju:l/

  * danh từ

  vi động vật

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • animalcule

  microscopic organism such as an amoeba or paramecium

  Synonyms: animalculum