animal group nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

animal group nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm animal group giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của animal group.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • animal group

    a group of animals

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).