animal fiber nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

animal fiber nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm animal fiber giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của animal fiber.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • animal fiber

    fiber derived from animals

    Synonyms: animal fibre

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).