animal fat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

animal fat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm animal fat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của animal fat.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • animal fat

    any fat obtained from animals

    animal fat is high in saturated fatty acids

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).