animal skin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

animal skin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm animal skin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của animal skin.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • animal skin

    the outer covering of an animal

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).